sábado, 23 de marzo de 2013

Mohandas Gandhi

“ Hi ha prou a la Terra per a les necessitats de tots, però no suficient per satisfer l’avarícia de tots”

jueves, 21 de marzo de 2013

UN NOU PSC PER A RECUPERAR LA CREDIBILITAT.“CANVIEM EL PARTIT PER CANVIAR LA SOCIETAT.” 

  
El socialisme , el PSOE i el PSC es troben immers en una greu crisis de projecte i de model de partit.
El ser capaços de canviar la nostra organització ens habilita i ens fa creïble davant de la ciutadania per a canviar la societat.
El model de partit ha de ser l’exemple de la societat que volem construir.

LA PROFUNDITAT DE LA CRISIS DEL PSC.

El PSC ha passat de rebre el suport l’any 1999 de 1.183.299 electors (38,2%de vots) a nomes 523.333 (14,6% de vots) i els últims sondeigs reflexen una pèrdua continua de la intenció de vots que es situaria ara al voltant d’un 13%.
El trencament de la disciplina de vot de diputats socialistes en el Parlament de Catalunya i per primera vegada en el Congres de Madrid projecte una imatge de desunió.
La corrupció que afecta  a dirigents i càrrecs de nostra partit.

UNA PESADA MOTXILLA POLÍTICA D’INCOMPLIMENTS DEL PROGRAMA I DE RETALLADES DE DRETS.

El govern Zapatero, acusat de mentir i incomplir el seu programa electoral, va iniciar les polítiques de retallades del estat del benestar i dels drets dels treballadors i treballadores.
Els socialistes tenim una pesada motxilla que ens impedeix, malgrat reconèixer els errors comesos i presentar  propostes més properes al nostres valors i principis, recuperar la confiança de les persones progressistes i que ens manté desconectats, marginat fins i tot  com a partit,  dels múltiples moviments socials que lluiten contra la política neoliberal.

LA RECUPERACIÓ DE LA CREDIBILITAT  COM A  PAS PREVI I NECESSARI PER ÉSSER ESCOLTATS I  SITUAR-NOS DE NOU COM ALTERNATIVA DE GOVERN.

Es imprescindible la renovació inmediata de càrrecs ocupats per dirigents que han estat protagonistes destacats de la política dels últims governs socialistes i  que malgrat la seva vàlua son escoltats amb sospita per la ciutadania y no tenen la capacitat de ser creïbles.

La ciutadania demana més transparència i obertura dels partits a la societat i major pes dels ciutadans i ciutadanes sobre les decisions dels seus aparells.
Els i les militants reclamen que sigui real la seva participació en la formació de la voluntat col·lectiva del partit.
  
Aplicant reformes substancials a  la nostra organització demostrarem, amb la veritat dels fets, que som capaços d’aplicar canvis a la societat i iniciarem la recuperació del suport dels qui ens han abandonat per altres alternatives electorals o per l’abstenció.

Per totes aquestes raons proposo:
  
 DEMOCRÀCIA DIRECTA I PERMANENT PER UNA MILITÀNCIA PLENA.

Les conferencies convocades per debatre en el diferents àmbits la renovació de la proposta política dels socialistes es una bona iniciativa que aplica uns instruments de participació tradicionals que limita la participació i la decisió a un grup reduït de persones i no soluciona la critica envers el funcionament poc democràtic del partit en les deficiències de la lògica representació-decisió.

Es proposa:
Aplicar el dret directa i permanent de vot per cadascuns dels militants del partit i simpatitzants.

Implantar els mecanismes adients per a la participació directa de tots els i les militants del partit, dels simpatitzants i ciutadans , que així ho sol·licitin prèviament, en la elaboració, debat i aprovació de les politiques del partit.

INCORPORAR  LES TIC COM A MITJÀ PER FER EFECTIU EL DRET INDIVIDUAL  PER A PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓ, DEBAT  I VOTACIÓ EN TOTS ELS ÀMBITS DE LA VIDA DEL PARTIT.

Per tal de donar compliment als nostres Estatuts s’ha d’iniciar sense demora la incorporació plena de les TIC , un mitjà que tenim, per seguir el camí que ens mostra la societat civil i fer possible que el funcionament del partit sigui sobre la base de la democràcia directa , obert a la societat per aplicar nous formats de fer i pensar la política.

Es proposa:
Implantar el vot electrònic i iniciar la seva aplicació en l’aprovació de les politiques que es debatran en les diferents convencions.

Habilitar les agrupacions com a lloc de votació electrònica per  a totes les persones que no tenen accés particular a Internet.

PER UNA AUTÉNTICA MERITOCRÀCIA EN LA DESIGNACIO DE CÀRRECS ORGÀNICS I INTEGRANTS DE LES CANDIDATURES DEL PARTIT. 

En el nostre partit la clau sempre és qui , el com es fa una candidatura, sigui per òrgans interns o eleccions externes, i el mètode de votació per llistes tancades un sistema no meritocràtic que tendeix naturalment a la oligarquització del partit , a eliminar la dissidència i no deixa opció als militants per triar als companys o companyes que els convenç mes.

L’objectiu és que el nostre partit presenti els millors candidats a les eleccions i designi les persones mes valuosos de l’organització  per ocupar càrrecs orgànics introduint la competència, una igualtat d’oportunitat entre els que volen ser candidats.

Es proposa:

La elecció de  tots els càrrecs interns i candidats a institucions representatives respectivament, pel vot secret a persones que determinaria l’ordre en les llistes dels candidats del partit, dels afiliats i d’aquests amb els dels ciutadans que es registrin en les primàries.

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ.

Els socialistes hem de demostrar que realment volem acabar amb la corrupció, que de cap manera protegim als pocs militants corruptes i que entre la innocència i culpabilitat hi ha el compliment d’un comportament ètic que exigirem amb la vigilància d'un òrgan totalment independent.  

Es proposa:

Modificar en el termini de tres mesos  la composició de la Comissió de Garantia la qual passarà a ser formada per persones externes al  partit que seran designades en un procés obert, en la formulació de propostes i posterior votació, a la ciutadania mitjançant Internet.

L'actuació de la comissió serà totalment independent dels òrgans del partit poden actuar bé a petició de l’executiva, de 50 militants o d’ofici.

POLÍTICA DE PACTES. 
   
Els pactes de govern en les diferents institucions són valorats per la ciutadania com a pèrdua d’identitat, de renúncia als nostres objectius politics i de tenir com a únic objecte el repartiment de poder i en algunes ocasions han estat el preludi de gestions corruptes.

Recuperar un projecte clar requereix una política de pactes coherent amb la nostra ideologia, amb el nostre projecte de defensa dels valors de justícia social, solidaritat i igualtat d’oportunitat.

Es proposa:

Limitar la política de pactes de govern amb les forces d’esquerra i progressistes.

RENDIMENT DE COMPTES A LA CIUTADANIA.

Rendir compte es un gest democràtic obligat per a recuperar la confiança dels electors.

Es proposa:

Iniciar les gestions per incorporar l’avaluació́ de resultats i el grau d’assoliment de les propostes dels nostres programes polítics com a un pas previ i imprescindible per dur a terme el rendiment de comptes davant la ciutadania.
Abans del 30 de juny de 2013 s’haurà d’aprovar per la militància el sistema de rendició de comptes i la composició de la comissió d’experts que haurà d’emetre el seu informe.

FISCALITZACIÓ DELS COMPTES DEL PARTIT.

La experiència ho ha demostrat: el tribunal de comptes no ha estat eficaç a l’hora d’evitar i sancionar comportaments inadequats  i ha de ser reformat en profunditat.
Al marge d’aquesta reforma el partit ha de ser totalment transparent respecte als ingressos que rep i justificar la seva utilització.

Es proposa:

Encarregar amb efectes de present exercici una fiscalització anual externa dels seus comptes i fer públic els seus resultats en el primer trimestre de cada any.

LIMITACIÓ MANDATS I INCOMPATIBILITATS.

En consideració al criteri establert en els nostres estatuts de respondre a la crítica de la ciutadania amb un comportament exemplar, a la necessitat d’apropar els càrrecs electes als seus electors i garantir la plena dedicació que requereixen l’exercici de determinades funcions publiques.

Es proposa:

Aplicar, en la propera renovació de càrrecs interns i de designació de candidats, el límit establert de permanència i sotmetre les possibles excepcions a l’aprovació mitjançant votació secreta de les organitzacions territorials corresponents i posteriorment, si correspon, del propi Consell Nacional. 

Aplicar en el termini màxim de tres mesos un régim de dedicació exclusiva en l'exercici de responsabilitat de govern en administracions locals, de membre del Parlament , Congrés o Senat.