miércoles, 17 de diciembre de 2014

¿PARA CUANDO UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LA GENTE?Los desahucios continúan, dejando el pasado año 38.961(1) familias sin su vivienda habitual y con una deuda que nunca podrán pagar y, como han denunciado los jueces decanos en su XXIV reunión anual, provoca la muerte civil del deudor.

La persona que pierde su casa y además debe una cantidad importante del crédito hipotecario con el que financió su compra, se queda en una situación económica que le impide iniciar un nuevo proyecto de vida para el y su familia.

El marco jurídico no ofrece a esta persona una segunda oportunidad como la que tiene la empresa que se encuentra en una situación de insolvencia, acudiendo al proceso concursal.

La Comisión Europea (2) quiere que los países de la Unión Europea revisen su normativa concursal para que las empresas puedan más fácilmente tener esta segunda oportunidad.  

La Comisión considera que las insolvencias son inevitables, que la mitad de las empresas sobreviven menos de cinco años y que en UE cada día se declaran insolventes unas 600 empresas y por ello propone las medidas siguientes:

 “...faciliten la reestructuración de las empresas en dificultades financieras en una fase temprana (antes de iniciar un procedimiento de insolvencia), evitando así largos y costosos trámites al contribuir a un menor recurso a la liquidación;
Permitan a los deudores reestructurar sus empresas sin necesidad de incoar un procedimiento judicial;
Den a las empresas que sufran dificultades financieras la posibilidad de solicitar una moratoría de hasta cuatro meses (prorrogable hasta un máximo de doce meses) para adoptar un plan de reestructuración antes de que los acreedores puedan incoar procedimientos de ejecución en su contra;
Faciliten el proceso de adopción de un plan de reestructuración, teniendo en cuenta los intereses de los deudores y los acreedores, con vistas a aumentar las oportunidades de salvar empresas viables;
Reduzcan los efectos negativos de una quiebra en las posibilidades futuras de los empresarios de abrir una empresa, sobre todo mediante la liquidación de sus deudas en un plazo máximo de tres años.”

El gobierno de Rajoy aprobó, el pasado mes de mayo, una reforma de la ley Hipotecaria que ha fracasado en su propósito de frenar los desahucios y que no ofrece al deudor la posibilidad de acogerse a un procedimiento concursal en consonancia al que se prevé en las legislaciones de Francia, Alemania o EEUU.

Una reforma tramitada para dar el carpetazo a la Iniciativa Legislativa Popular, presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con el respaldo de 1,5 millones de firmas, en la que se pedía la dación en pago retroactiva y el fin de los desahucios.

Las recomendaciones que formula la Comisión Europea hacia las empresas que no pueden hacer frente a sus deudas, deberían hacerse extensivas a las personas y a sus familias que se encuentran en la misma situación.

Con un argumento similar, al que da la Comisión Europea respecto a las empresas, dar una segunda oportunidad a las personas se justifica  en evitar su marginación social y favorecer que emprendan un nuevo proyecto que beneficie a toda la sociedad a través de sus actividades y pago de impuestos.

¿Para cuando una segunda oportunidad a la gente?
(1) cerca de 50.000 si se incluye las segundas residencias fuente Banco de España.
(2)Insolvencia: la Comisión recomienda un nuevo enfoque para rescatar las empresas y dar una segunda oportunidad a los empresarios honrados 12 de marzo de 2014
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-254_es.htm

domingo, 14 de diciembre de 2014

SANT CUGAT : UNS COMPTES MUNICIPALS POCS CLARS.
El proppassat dia 4 de desembre, en el Diario.es, vaig llegir un article signat per en Pere Rusiñol titulat “Cosas Extraordinarias que suceden en Cataluña”(1) en el que, en contraposició al discurs de CiU segons el qual Madrid ens roba, relatava “el pelotazo” realitzat per el banc brasiler BTG Pactual ,en la venda de les seves accions del túnel de Vallvidrera.

El BTG Pactual les va adquirir fa uns 2 anys  per només 59,5 milions, i ara les ha venudes per 146,65 milions d’euro amb un guany de 86,9 milions.
L’explicació donada per la Generalitat és que la diferència de preu revela que la situació és ara molt millor i que simplement demostra que ha tornat l’apetit inversor.
Un guany, segons l’autor de l’article, que podria tenir relació amb el fet que l’esmentat Banc va participar en la major privatització de la història de la Generalitat com a integrant minoritari d’un consorci liderat per Acciona, que es feia amb la gestió d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
L’increment espectacular del preus de les participacions sembla indicar que el procés de venda d’aquest patrimoni públic no s’ha fet bé i que s’haurien malvenudes les participacions que tenien les administracions públiques en mans de la Generalitat i l’ajuntament de Sant Cugat.
En la liquidació del pressupost de l’any 2013 de l’ajuntament de Sant Cugat he pogut verificar que hi consta un ingrés extraordinari de 667.724 euros per la venda de les accions de TABASA

Aquest ingrés extraordinari m’ha recordat que la gestió econòmica financera de CiU en l’ajuntament de Sant Cugat al llarg d’aquest últims 5 anys ha estat marcada per la realització d’altres d’ingressos extraordinaris.
L’any 2009(2) l’Ajuntament, aleshores presidit per l’alcalde Recoder, va forçar a l’empresa SOREA l’acceptació del retorn de l’escreix de dotació d’amortització acumulada dels béns revertibles d’aquest concessionari municipal per un import de quasi  15 milions d’€.
Aquest ingrés extraordinari acordat just abans d’acabar l’any 2009 va permetre al govern municipal tancar l’exercici pressupostari amb un resultat positiu de només 1.905.634,72 €.
L’interventor en el seu informe assenyalava respecte a aquest ingrés que "ha tingut un significat pressupostari de gran impacte en els DRN (del capítol 5 d’ingressos) i en les operacions corrents, en el resultat pressupostari i romanent de tresoreria per a despeses generals d’aquest exercici pressupostari municipal del 2009,realment es pot afirmar que ha estat del tot un fet extraordinari, únic i de difícil repetició.”

EL tancament del pressupost de l’any 2010(3) va registrar la previsió d’un  altre ingrés extraordinari de 15,4 M  amb càrrec a PROMUSA , l’empresa municipal d’habitatge.
El govern municipal per maquillar la seva nefasta gestió pressupostaria va convertir de forma temerària a PROMUSA en deutor d’aquest import que hauria d’aconseguir cobrar com a cànon d’una futura licitació i posterior adjudicació de l’explotació de “Mira-sol Centre".

L’interventor en el seu informe remarcava:
”…difícil repetició com és el fet de la previsió dels ingressos de cànon concessionals de l’explotació de l’anomenat “Mira-sol Centre” i Volpelleres per a la seva futura licitació i gestió a càrrec de Promusa quan s’adjudiqui a un possible licitador que realitzi aquest ingrés concessional i que ha generat que de moment que es comptabilitzi com a DRN, però degut a que encara no s’ha adjudicat per part de l’empresa municipal PROMUSA no s’ha efectuat aquest ingrés per aquest concepte demanial”. (4)

El maquillatge del resultats dels  comptes municipals d’aquest dos anys mitjançant uns  ingressos extraordinaris de 15M d’€ (Sorea i Promusa) han evitat un resultat negatiu  entre ingressos i despeses anuals.

El destí d’aquests ingressos extraordinaris ha esta per cobrir despesa corrent i per això l’any 2010 de nou hi havia desequilibri negatiu entre ingressos i despeses i es va tenir de recorre a un nou ingrés extraordinari.

Respecte a l’ingrés de SOREA, el govern municipal hauria pogut destinar aquests diners per finançar millores del servei o no pujar les tarifes de consum.

S’hauria d’analitzar si SOREA al fer aquest pagament, i per tant perdre una font de finançament sense cost, ha mantingut o no el nivell d’inversions en el servei.


Aquests ingressos extraordinaris que apareixen en els comptes municipals es mereixen una major explicació per part del govern municipal i la creació d’una comissió d’investigació per aclarir la gestió dels diners dels contribuents.

“Solament quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o baix quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar que els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent, i que demanda participació.”

Es el que diu el preàmbul de la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en vigor des de el proppassat  dia 10 de desembre. 

 (4)En la liquidació del pressupost 2013 de l’ajuntament figura encara pendent de cobrar aquesta quantitat de Promusa.miércoles, 10 de diciembre de 2014

SANT CUGAT,CIUTAT D'ESPANYA AMB UNA MAJOR DESIGUALTAT DE RENDA.La dada apareix en la primera base de dades sobre renda local, elaborada per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) a partir de la informació de l'IRPF de 2007, i revela que el 1% dels contribuents de Sant Cugat acumula el 21,1% de la renda de total del municipi. (1)

Sant Cugat ocupa la tercera posició de les 15 ciutats espanyoles amb més desequilibris en la renda, segons la base de dades de Fedea presentada recentment.(veure quadre)

Una desigualtat en la renda dels habitants del municipi que corresponen al 2007 i que avui, sense dubta, ha crescut pels efectes de la crisi, de les polítiques neoliberals d’austeritat en la despesa pública i de la retallada en els drets laborals.

Aquesta desigualtat en els ingressos de les famílies de Sant Cugat no s’ha vist compensada, al contrari, en la gestió de la despesa municipal dels govern de CiU.El pressupost municipal ha beneficiat proporcionalment  més les famílies amb renda alta i tenim un bon exemple en l’àmbit cultural.

El pressupost 2014 del O.A.M Centre Cultural de Sant Cugat (2) destina mes diners al funcionament del teatre auditori que al del servei de les biblioteques municipals.

Els usuaris i usuàries del teatre auditori i de les biblioteques, el seu nombre i el seu nivell de renda, d'un i altre servei, es molt diferent.

Les biblioteques tenen, entre altres beneficis, el potenciar la lectura entre els escolars reduint així el fracàs escolar i els prepara per superar amb èxit l'educació postobligatòria. 

Les biblioteques afavoreixen la igualtat d’oportunitats i eviten nous processos de desigualtat o exclusió derivats de fenòmens relacionats amb el coneixement i la informació

La política cultural de CiU en el govern municipal ha  ignorat a consciencia una realitat social i cultural de desigualtat o exclusió derivats de la marginació d’accés a la cultura.

El pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020, que va aprovar en el seu dia la Generalitat, va posar de manifest el dèficit del municipi en biblioteques.

(1) El Pais 30 nov. 2014sábado, 6 de diciembre de 2014

“SI SE PUEDE”: CIFRAS QUE DEMUESTRAN QUE HAY RECURSOS Y QUE ES NECESARIO OTRO REPARTO DE LOS MISMOS.
  
PODEMOS hace unos días ha presentado el documento “UN PROYECTO ECONOMICO PARA LA GENTE” elaborado por los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres López.
El documento tiene como subtitulo “Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida” y que se presenta como una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española.

Para los autores la prioridad que debe tener un gobierno democrático en España es la de frenar el deterioro del bienestar de la ciudadanía y mejorar su calidad de vida, poner fin al destrozo de las infraestructuras sociales y económicas que se vienen produciendo en los últimos años y lograr que cambie de tendencia la marcha de la economía.

La propuesta que presentan tiene en cuenta la naturaleza de los problemas que han provocado la crisis y, en el apartado del diagnostico, aportan un conjunto de datos que son imprescindibles conocer.
Unos datos que permiten afirmar que si hay recursos y que es necesario modificar su reparto para lograr avanzar en la prioridad antes mencionada.

Estos son algunos de los datos más significativos:

Con el gasto militar de 2 días (el anual de todos los países fue de 1,75 billones de dólares en 2013) se podría escolarizar a todos los niños y niñas del mundo.

Solo con el 2,5% de las ayudas que se han concedido a los bancos que han provocado la crisis se erradicaría el hambre en el mundo.

El presidente del Banco Mundial, en el año 2009, reclamaba 2.400 millones de dólares en ese año para evitar que 500.000 mujeres y más de un millón de niños muriesen en el parto por falta de atención.
No se consiguió dicha cantidad a pesar de que solo una entidad financiera, el Banco de Santander, obtuvo en el primer trimestre de ese ejercicio 2.940 millones de dólares de beneficio.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina reconoció en julio de 2014 que en España había  2 millones de personas necesitadas de ayuda alimentaría y anunció un Plan con ese fin dotado de 40 millones de euros, es decir veinte euros por persona en todo el año.
Con este importe de gasto para todo este 2014, para ayudar a dos millones de personas que pasan hambre en España, el gobierno del PP dedicará un poco más de la mitad (52,7%) de lo que gasta cada día (75,77 millones de euros) en gasto militar o mil veces menos de lo que ha presupuestado en 2014 para el pago de intereses a los bancos privados o 3.250 veces menos que lo que costará salvar a los bancos.

Según un informe de Oxfam, la mitad más pobre de la población mundial posee menos del 1% de la riqueza de todo el planeta y el 70% más pobre el 3%.El 10% más rico posee el 87% y el 1% más rico cerca del 50% del total.
En los Estados Unidos, en 2010, el 1% más rico de todas las familias del país se quedó con 93 de cada 100 dólares de incremento en el ingreso del país.
En España, el 1% de las personas más ricas tienen tanto como el 70% de toda la población o las 20 mayores fortunas poseen tanta riqueza como el 30% más pobre de la población.

Las cifras son contundentes, hay recursos pero es necesario un reparto distinto como renta y gasto.

Este es el grave problema que tiene la economía de España que genera enormes desigualdades entre las personas.

Unas desigualdades que nacen del funcionamiento del sistema capitalista y que luego no han sido corregidas e incluso agravadas por las políticas llevadas a cabo por los gobiernos del PSOE y PP al servicio de los poderosos.